Euramobil / Integra

back   /   next

Kunde: Euramobil / Projekt: Integra

Aufgaben:

  • Designentwicklung Exterieur
  • Erstellung 3D Daten

Customer: Euramobil / Project: Integra

Tasks:

  • Design development exterior
  • Creation of 3D data